เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ได้จัดทำ Campaign : GATSBY LOOK เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการเผยแพร่ข้อมูล, การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (“ผู้เข้าร่วมกิจกรรม” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ท่าน" ) หากท่านได้กดตกลงใช้ และเข้าร่วมกิจกรรม ถือว่าท่านให้ความยินยอมและยอมรับโดยสมัครใจ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมตลอดถึงยินยอมให้บริษัท จัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ หากว่าท่านไม่ยินยอม ไม่ยอมรับหรือไม่ต้องการผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ โปรดยุติการเข้าชมและออกจากเว็บไซต์นี้โดยทันที

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยุติ หรือยกเลิกข้อกำหนดและงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า)

ขั้นตอนการเล่นกิจกรรม

ภายใต้ Campaign : GATSBY LOOK มีขั้นตอนการร่วมกิจกรรม ดังนี้ เพียงให้ผู้ร่วมกิจกรรมอัปโหลดรูปภาพ หน้าตรงที่เห็นใบหน้าชัดเจนเข้ามาในระบบและทำการเลือกทรงผมที่ตนเองต้องการ เพื่อให้ระบบ AI คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างภาพจำลองใบหน้ากับทรงผมที่ผู้ร่วมกิจกรรมชื่นชอบ ระบบ AI จะใช้ระยะเวลาในการสร้างภาพเป็นระยะหนึ่ง ก่อนแสดงภาพผลลัพธ์สุดท้าย ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถบันทึกออกไปได้หรือโพสต์บนอินเตอร์เน็ตได้ และยังสามารถดูวิธีขั้นตอนการเซตผมผ่าน VDO ในเว็บไซต์นี้ได้ หากผู้ร่วมกิจกรรมต้องการรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้าของ GATSBY ก็สามารถกดปุ่ม BUY NOW เพื่อเป็นการเลือกชมสินค้าได้เลย เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรม Campaign : GATSBY LOOK

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 1 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ และข้อมูลจะถูกทำลายทันทีเมื่อพันระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใด ซึ่งมิได้เป็นไปเพื่อวัถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" หรือเปิดเผยให้แก่สาธารณะ เว้นแต่ การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือ องค์กรใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ความปลอดภัย

บริษัทฯ จะรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด ผู้ใช้งานพึงทราบและตระหนักว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบที่สุด ดังนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้อย่างสมบูรณ์

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้

  1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
  2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
  3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  4. สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
  5. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
  6. สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้
  7. สิทธิในการขอคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นางสาวอรุณา พรไพศาลศักดิ์
เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 28 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล aruna.p@mandom.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-1632828